Algemene Informatie en Voorwaarden Lenteweekend 2019 Rita van Rijnsoever

(Maak een kopie om te bewaren voor jezelf!)

De volgende regels zijn van toepassing:

  1. Iedere deelneemster neemt verantwoordelijkheid voor zichzelf en gaat het commitment aan, open te staan voor coaching. Tevens wordt het teken/woord “stop” bij ieder die het gebruikt gehonoreerd.
  2. Het is de verantwoordelijkheid van de deelneemster de staf voldoende te informeren over haar gezondheidstoestand (fysiek en geestelijk), alsmede gebruik en achtergrond van medicijnen.
  3. Seksuele handelingen buiten de van tevoren afgesproken structuur en lichamelijk geweld worden niet toegestaan en leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan de training. Dit om de veiligheid binnen de groep te waarborgen.
  4. De staf is gemachtigd een deelneemster die de trainingsactiviteit belemmert uit de training te verwijderen. (Zonder restitutie).
  5. Wij verzoeken de deelneemster tijdens het verblijf hygiëne in acht te nemen en richtlijnen van de trainers hierover te volgen.

Aanmelding

Aanmelding geschiedt uitsluitend door gebruik te maken van het inschrijfformulier op de site. Door aanmelding verplicht men zich het bedrag te betalen. Zodra de aanmelding bij ons verwerkt is, ontvang je een bevestigingsmail. Wij houden ons het recht voor de training te annuleren indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Indien het weekend door onvoorziene omstandigheden komt te vervallen, zal het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waar wij het bedrag van hebben ontvangen.

Kosten van de trainingen

De kosten staan vermeld in de speciale nieuwsbrief “Lente weekend Vrouwen voor Vrouwen”. De kosten zijn inclusief btw.

Betalingsvoorwaarden en annulering

In verband met het speciale karakter van dit weekend dient de storting van de trainingskosten, en de totale verblijfskosten, uiterlijk 3 weken voor de start van de training betaald te zijn.
NB Bij annulering tot 8 weken voor de aanvang van de training wordt € 100,- administratiekosten in rekening gebracht, tot 4 weken voor aanvang de helft van de trainingskosten en de totale verblijfskosten. Restitutie van de trainingskosten, c.q. verblijfskosten, kunnen niet meer worden verleend bij a: annulering na 4 weken voor aanvang (uitzondering: indien er vervanging geregeld kan worden bij aanwezigheid van een wachtlijst komt dit te vervallen) b: bij tussentijds afbreken door deelneemster zelf van de Training. Zorg eventueel voor een passende annuleringsverzekering. Het rekeningnummer waarop de trainingskosten en verblijfskosten overgemaakt dienen te worden is NL93INGB0006052213 t.a.v. LJJ Pijnenburg,  Ovv Training Rita van Rijnsoever (Let op! Dit is een ander bankrekening nummer dan normaal).

Aansprakelijkheid

Deelname aan de training is vrijwillig. De deelneemster  is verantwoordelijk voor zichzelf en voor haar daden en handelingen tijdens de training en tijdens haar verblijf op de locatie waar de training wordt gegeven. De organisatoren en trainers c.q. co-trainers en assistenten, alsmede de locatie als rechtspersoon zijn/is en kunnen/kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door deelneemsters ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door mededeelneemsters c.q. medewerkers gerelateerd aan de locatie.

De training kan niet beschouwd worden als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Indien u onder medische en/of psychiatrische behandeling bent, wordt geadviseerd met de behandelend arts te overleggen of deelname aan de activiteiten – en welke specifiek – aangeboden door Rita van Rijnsoever wenselijk is. Hierover vindt overleg plaats tussen Rita van Rijnsoever en de behandelaar.

Bij lichamelijke geweldpleging en het bezit en/of gebruik van door de wet verboden verdovende middelen, zullen de organisatoren direct de politie inschakelen. Ook vervalt in dit geval elk recht op het bijwonen van reeds betaalde/opgegeven training. In een dergelijk geval zal de betalingsplicht voor de totaal som van de training blijven bestaan en vervalt het recht op de annuleringstermijn van acht weken c.q. vier weken.

Typefouten

Aan eventuele typefouten op de website met betrekking tot data en prijzen kunnen geen rechten ontleend worden!

Sluit dit venster